Anders böcker

Böcker som Anders språkgranskat – samtliga på Studentlitteraturs förlag.

Heimer, Gun m fl (2019): Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar
Anell, Anders (2019): Hälsoekonomi
Silfverberg, Gunilla (2019): Nya vägar i vårdetiken
Dahlborg, Elisabeth (2019): Att bli sjuksköterska
Monrad Jensen, Anna (2019): Att mäta skog
Eide, Hilde & Eide, Tom (2020): Omvårdsorienterad kommunikation
Elmqvist, Carina & Almerud, Sofia (2019): Akut omhändertagande av trauma
Erlandsson, Lena-Karin & Persson, Dennis (2020): ValMo-modellen – arbetsterapi för hälsa genom görande
Nordeng, Hedvig & Spigset, Olav (2020): Farmakologi och läkemedelsanvändning
Erlingsson, Gissur (2020): Kommunala bolag – styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande
Stahre, Lisbeth (2020): KBT vid övervikt och fetma: forskning, evidens och klinisk tillämpning
Stahre, Lisbeth (2020): Övervikt handlar om känslor: KBT-programmet för dig som eftersträvar bestående viktnedgång
Johansson, Ulla & Stubbendorff, Anna (2020): Näring och hälsa
Aubert, Anne-Marie & Bakke, Inger (2020): Att utveckla relationskompetens: Nycklar till förståelse och rum för lärande
Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2020): Perspektiv på utvärdering
Edvardsson, David & Backman, Annica (2020): Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
Brunt, David, Bejerholm, Ulrika, Markström, Urban & Hansson, Lars (2020): Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
Andershed, Birgitta & Ternestedt, Britt-Marie (2020): Palliativ vård – begrepp och perspektiv i teori och praktik
Muntlin, Åsa & Jangland, Eva (2020): Fundamentals of care: klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad
Holm Ivarsson, Barbro, Hjalmarson, Agneta & Pantzar, Margareta (2020): Stödja patienter som slutar röka och snusa: rådgivning om tobak och avvänjning
Larsson, Göran, Sorgenfrei, Simon & Viklund, Tanja (2020): Religion, migration och polisiärt arbete
Ringsberg, Karin C., Olander, Ewy & Tillgren, Per (2020): Health literacy: teori och praktik i hälsofrämjande arbete
Edberg, Anna-Karin (2020): Att möta personer med demenssjukdom
Larsson, Eva-Lena (2020): Gröna rehabs modell: vid stressrelaterad ohälsa
Hallberg, Ulrika & Klingberg, Gunilla (2020): Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen
Sandberg, Håkan (2020): Människan i teamet: om individ och samarbete
Holmqvist, Rolf (2020): Psykoterapi – relation och teknik
Andersson Vogel, Maria: (2020) Disciplinering, feminitet och tvångsvård
Rautalinko, Erik: (2020) Parrelationens socialpsykologikologi
Linton, Steven James: Att förstå personer med smärta (2021)
Willman, Ania & Andersson, Åsa: (2021) Sjuksköterska – ett jobb för livet
Järvö, Håkan: (2021) Radikaliseringvägen in i och ut ur extrimism och fundamentalism